Algemene voorwaarden Dieza

av cz / november 2007
Algemene voorwaarden detailhandel

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon dat zich in de detailhandel als zelfstandig of als franchiseondernemer bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en lid is van de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo.
De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de consument en de ondernemer.
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Goederen: alle producten en gezelschapsdieren die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod
1. De aangeboden goederen en diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

 • een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het aanbod wezenlijk zijn;
 • de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien de consument de ondernemer vraagt de goederen op een aangegeven adres af te leveren;
 • de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is;
 • de uitvoering/de verpakking waarin de goederen worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik;
 • het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan
 • de mogelijkheid om tegen kostprijs eventueel aanvullende diensten te verlenen bij de aankoop van sommige goederen, zoals opbouw, installatie, inwerkingstelling en dergelijke;
 • de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of elektronische opdracht door de consument, tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen.
4. Een schriftelijk aanbod is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
5. Bij een schriftelijk/elektronisch aanbod is een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
 2. Wanneer met de overeenkomst een bedrag is gemoeid van meer dan € 1.250,00, komt deze bij voorkeur tot stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding van het aanbod door de consument.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief BTW.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeen gekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
 3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

Artikel 6 – De aflevering/de levertijd

 1.  Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit te stellen van de goederen. Het in het bezit stellen van goederen die niet direct leverbaar zijn kan plaatsvinden door het ophalen van de goederen door de consument bij de ondernemer of door het bezorgen van de goederen bij de consument door de ondernemer. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 2. De consument dient bestelde goederen binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht van de ondernemer af te halen of te laten afhalen. Laat de consument dit na, dan zijn de door de ondernemer aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten van het niet tijdig ophalen voor rekening van de consument.
 3. Indien de overeenkomst het bezorgen van de verkochte goederen betreft, geschiedt dit binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en op het opgegeven adres.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze termijn levert zal een eventuele prijsverhoging binnen deze nadere termijn niet worden doorberekend.
 5. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een vast overeengekomen levertijd heeft de consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 6. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal de ondernemer in overleg treden met de consument over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de consument niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden.

Artikel 7 – Conformiteit

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Artikel 8 – Het recht van retournering

 1. De consument heeft recht op retournering van goederen gedurende ten minste viertien dagen. Dit recht geldt niet voor dieren en planten. De ingangsdatum van deze termijn is de dag na de verkoop, dan wel na de dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking en originele kassabon kunnen worden geretourneerd.
 2. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na gebruikmaking van het recht van retournering, terugbetaling plaats vinden.
 3. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van retournering. De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruik maken op de wijze die door de ondernemer bij zijn aanbod is aangegeven.
 4. Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.
 5. De verzendkosten van een retourzending komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Betaling
1. Betaling van goederen die in voorraad zijn geschiedt à contant, tenzij anders is overeengekomen.
algemene voorwaarden voor de detailhandel in de gezelschapsdierenbranche die lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking op 1 november 2007. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Algemene voorwaarden detailhandel 2 av cz / november 2007
2. Wanneer geen betaling à contant wordt overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen, binnen veertien dagen na aflevering door de ondernemer of ophalen door de consument van de goederen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien de consument een bestelling plaatst, heeft de ondernemer het recht van de consument een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verlangen.

Artikel 10 – Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De ondernemer kan de eigendom voorbehouden zolang de consument niet volledig heeft betaald. De consument wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

Artikel 12 – Wettelijke garantie

 1. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend.
 2. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q. de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op door de consument verschafte informatie.
 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs door de consument te worden overlegd.
 5. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven garantie.

Artikel 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voorzover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.
 4. Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de consument het (aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 14 – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
  a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
  b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
  c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
  d. de eventuele kosten van aflevering;
  e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
  f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de overeenkomst;
  g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 2. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere levertermijn overeenkomen.
 3. De consument heeft gedurende 7 werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn gaat lopen op de dag na die waarop het product is ontvangen of op de dag van het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening.
 4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terug betalen. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van eventueel retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd.
  De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer aan de consument de volgende gegevens:
  a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
  b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
  c. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;
  d. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen;
  e. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom financiert met een lening bij de ondernemer of bij een derde op grond van een overeenkomst tussen de ondernemer en die derde.
  f. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer.
  g. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
  h. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
 6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
 7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 16 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 17 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Het uit de klacht voortvloeiende geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat men zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Bij haar uitspraak zal de Geschillencommissie het voor haar geldende reglement in acht nemen. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
 6. Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18 – Nakominggarantie

De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 19 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Algemene voorwaarden pension

av cz / november 2007
Algemene voorwaarden dierenpensions

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dierenpension: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren en lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.
Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.
Pensionovereenkomst op afstand: elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.
Verzorging: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.
Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.
Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.
Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.
Machtiging: een door de consument aan de ondernemer schriftelijk verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in een dierenpension.


Artikel 3 – Het aanbod

 1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
  – de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt;
  – de prijs en de wijze van betaling hiervan;– de in de sector vereiste vaccinaties;
  – de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd;
  – de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden;
  – de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt;
  – de vermelding van het al dan niet aanwezig zijn van een quarantaineafdeling;
  – de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.
 4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van zeven werkdagen.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.
4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat.

Artikel 6 – De aanbetaling
Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen, kan de ondernemer een aanbetaling vragen van € 50,00 per hond, € 25,00 per kat en € 10,00 per vogel of per klein knaagdier. Wanneer een van deze bedragen hoger zou zijn dan de totaal te betalen pensionprijs omdat voor slechts een korte periode wordt gereserveerd, wordt de aanbetaling verhoudingsgewijs aangepast.

Artikel 7 – De betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrek van een eventueel gedane aanbetaling, plaats in contanten direct bij beëindiging van de pensionovereenkomst. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
 3. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9 – De annuleringsregeling
Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

 • Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling
 • Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs
 • Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van de prijs
 • Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van de prijs.

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking op 1 november 2007. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
Algemene voorwaarden dierenpensions 2 av cz / november 2007

Artikel 10 – Rechten en plichten van de ondernemer

 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
 2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.

Artikel 11 – Verantwoordelijkheden en plichten
van de consument

 1. De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.
 2. De consument is verplicht bij het ondertekenen van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor honden betreft dit in elk geval de ziekte van Carré en parvovirusinfectie en voor katten betreft dit in elk geval infectieuze gastroënteritis en niesziekte.
 3. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

Artikel 12 – Ziekte van het gastdier

 1. Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
 2. Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.
 3. De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
 4. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

Artikel 13 – Overlijden van het gastdier

 1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.
 2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension overlijdt, kan de ondernemer door een dierenarts sectie laten verrichten. De ondernemer zal de consument of de door deze aangewezen contactpersoon vooraf in kennis stellen van een voorgenomen sectie. De kosten van de sectie komen voor rekening van de ondernemer.
 3. De consument kan:
  – sectie laten verrichten op zijn overleden gastdier door de eigen dierenarts, indien de ondernemer besluit geen sectie uit te voeren;
  – door de eigen dierenarts een contraexpertise naar de doodsoorzaak laten uitvoeren.
  In beide gevallen komen de onderzoekskosten en andere kosten voor rekening van de consument.
 4. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijke overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.

Artikel 14 – Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst

1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer:

 • niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden;
 • gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.
  Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toe te rekenen.

2. Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Een kopie van deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de consument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangst van de brief geen gevolg geeft aan de sommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.z inclusief de periode van verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

3. Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op het moment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het dierenpension meldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijke termijn na het tijdstip van aanmelden een goede opvang voor het gastdier geregeld is. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
 2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
 4.  De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Artikel 16 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.


Artikel 17 – Geschillen

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie voor de Gezelschapsdierenbranche, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van het voor haar geldende reglement. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 18 – Nakominggarantie
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 19 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.